KHAI MỞ S12 - TÀNG KIẾM
Cập nhật : 12-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S12 - Tàng Kiếm, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S11 - NGÂN KIẾM
Cập nhật : 12-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S11 - Ngân Kiếm, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S10 - THIẾT KIẾM
Cập nhật : 12-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S10 - Thiết Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S9 - THẠCH KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S9 - Thạch Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S8 - LIỄU KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S8 - Liễu Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S7 - NHUYỄN KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S7 - Nhuyễn Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S6 - TRƯỜNG KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S6 - Trường Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S5 - LONG KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S5 - Long Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S4 - VŨ KIẾM
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S4 - Vũ Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S3 - THIÊN UY
Cập nhật : 11-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S3 - Thiên Uy, hi vọng vùng đất mới sẽ...