KHAI MỞ S22 - THÁI SƠN
Cập nhật : 15-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S22 - Thái Sơn, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S21 - KỲ KIẾM
Cập nhật : 15-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S21 - Kỳ Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S20 - DƯƠNG KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S20 - Dương Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S19 - ẢNH KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S19 - Ảnh Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S18 - THIÊN KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S18 - Thiên Kiếm, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S17 - PHÁ KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S17 - Phá Kiếm, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S16 - CHÂN KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S16 - Chân Kiếm, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S15 - BẢO KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S15 - Bảo Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S14 - THẦN KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S14 - Thần Kiếm, hi vọng vùng đất...

KHAI MỞ S13 - DANH KIẾM
Cập nhật : 14-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S13 - Danh Kiếm, hi vọng vùng đất mới sẽ...