KHAI MỞ S34 - THÀNH SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S34 - Thành Sơn, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S33 - KỲ SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S33 - Kỳ Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S32 - DƯỢC SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S32 - Dược Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S29 - TUYẾT SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S29 - Tuyết Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S28 - THIÊN SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S28 - Thiên Sơn, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S27 - HẰNG SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S27 - Hằng Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S26 - TUNG SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S26 - Tung Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S25 - HÀNH SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S25 - Hành Sơn, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S24 - VU SƠN
Cập nhật : 17-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S24 - Vu Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S23 - HOA SƠN
Cập nhật : 15-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S23 - Hoa Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...