KHAI MỞ S43 - LỆ GIANG
Cập nhật : 28-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S43 - Lệ Giang, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S42 - TRIẾT GIANG
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S42 - Triết Giang, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S41 - NGUYỆT SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S41 - Nguyệt Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S39 - HẮC SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S39 - Hắc Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S38 - VÂN SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S38 - Vân Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S37 - PHONG SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S37 -Phong Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S36 - LƯƠNG SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S36 - Lương Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S35 - THANH SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S35 - Thanh Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...

KHAI MỞ S31 - PHẬT SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S31 - Phật Sơn, hi vọng vùng đất mới...

KHAI MỞ S30 - KIM SƠN
Cập nhật : 21-09-2020

Quý Đại Hiệp thân mến, để các Đại Hiệp có thể tự do trải nghiệm Phong Lăng Thiên Hạ được tốt hơn, Uyên Nhi xin ra mắt máy chủ mới Server S30 - Kim Sơn, hi vọng vùng đất mới sẽ...